AA og alkoholisme

AA er ene og alene interessert i den personlige tilfriskning og den fortsatte edruskapen for individuelle alkoholikere som henvender seg til Fellesskapet for å få hjelp. Anonyme Alkoholikere engasjerer seg ikke i alkoholforskning, medisinsk eller psykiatrisk behandling, utdanning, eller i propaganda av noe slag, selv om medlemmer kan delta i slike aktiviteter på individuell basis.

AA-fellesskapet praktiserer samarbeid med, men ikke tilhørighet til, andre organisasjoner som er interessert i problemer knyttet til alkoholisme.

Anonyme Alkoholikere tar tradisjonelt ikke i mot – og søker ikke om – finansiell støtte utenfra, og medlemmene bevarer personlig anonymitet i trykte og kringkastede medier og i offentligheten forøvrig.

AAs erfaringer har alltid vært fritt tilgjengelig for alle som søker dem – forretningsfolk, åndelige ledere, interessegrupper, lovens håndhevere, helse- og velferdspersonell, representanter for militærvesenet, forskjellige slags institusjoner, fagforeninger og mange andre. Men AA verken støtter, knytter seg til eller tar standpunkt til andres programmer i tilknytning til alkoholisme, fordi dette ville ligge utenfor Fellesskapets fremste formål.

AAs forhold til profesjonelle grupperinger, organisasjoner, behandlingssteder og enkeltpersoner som arbeider med alkoholisme håndteres av AAs komité for Samarbeid og Informasjon (SI). Gjensidig forståelse og samarbeid mellom AA-medlemmer og andre som arbeider med alkoholikere er viktig for denne komiteen, som er oppnevnt av AAs Tjenesteråd.