AAs retningslinjer for internett

I 2008 utga A.A. General Service Office (GSO) A.A. Guidelines – Internet.
Disse ble skrevet på grunnlag av delte erfaringer fra AA-medlemmer innen AAs forskjellige serviceområder, og gjenspeiler også retningslinjer fra AAs Tolv Tradisjoner og AAs Servicekonferanse (USA og Canada).
A. Guidelines – Internet ble oversatt av den norske IKT-komitéen i AAs Tjenesteråd og lagt frem som grunnlag for arbeidsoppgaver på Servicekonferansen i 2009.

Servicekonferansen var enig i at det er viktig at vår holdning til nye media er positiv i forhold til å bringe budskapet videre til alkoholikeren som lider, og at vi samtidig er opptatt av å ivareta våre prinsipper og tradisjoner. IKT- komiteen fikk i oppgave å tilpasse de oversatte A.A. Guidelines – Internet til norske forhold og legge det frem som et forslag til Servicekonferansen i 2010.

Forslaget ble vedtatt på Servicekonferansen mars 2010.

I tråd med vår tradisjon om at hver gruppe bør være selvstendig, unntatt i saker som vedrører andre grupper eller AA som helhet, blir de fleste avgjørelser basert på gruppesamvittigheten hos involverte medlemmer. Hensikten med AAs retningslinjer er å hjelpe til med å nå frem til en informert gruppesamvittighet.

Vi har tilpasset A.A. Guidelines – Internet til norske forhold og kalt dem AAs retningslinjer for Internet. Tilpasningen består hovedsakelig i følgende:
– Vi har forkortet den oversatte versjonen. Det vil si at områder som pr dags dato er lite relevante i Norge, er tatt ut av dette dokumentet.
– Vi lagd en ”Vær varsom på nettet” – plakat som i stikkordsform hjelper oss rent praktisk med å være varsom.

Last ned AAs retningslinjer for internett