AAs tjenestestruktur

Hvem styrer AA?

AA er ikke organisert på tradisjonell måte og har ingen virkelig ledelse. Vi har ingen ledere som kan utøve makt, ingen regler, forskrifter eller medlemsavgift. Mange finner derfor AAs struktur interessant og spesiell. Behovet for visse tjenester for alkoholikere og deres familier verden over, har imidlertid vært tydelig fra fellesskapets begynnelse. Forespørsler må besvares. Litteratur må skrives, trykkes og distribueres. Bønn om hjelp må følges opp.

Globalt utføres AAs verdensomspennende tjeneste av hovedkontoret i New York, General Service Office (GSO). Der holder ca. 80 medarbeidere kontakt med lokale grupper, behandlingsinstitusjoner og fengsler. De holder også kontakt med medlemmer og grupper i resten av verden og med tusenvis av utenforstående som henvender seg til AA for å få informasjon om AA’s tilfriskningsprogram. Litteratur godkjent av AA’s Servicekonferanse publiseres og distribueres gjennom GSO. Månedlig utgir GSO AAs månedlige internasjonale publikasjon AA Grapevine, som skrives på engelsk og spansk (La Viña).

I Norge har AA et Servicekontor i Oslo med noen få medarbeidere som tar seg av en rekke oppgaver knyttet til driften av AA i Norge og hjelper norske AA-grupper og enkeltpersoner med tjenester. I Norge utgir Servicekontoret publikasjonen Boks 205 som kommer ut seks ganger pr år.

Hver AA-gruppe står fritt til å utvikle sine egne vaner og måter å avholde møter på, så lenge det ikke skader andre grupper eller AA som helhet. Medlemmene velger en møteleder, sekretær, kaffekoker osv. Disse gir ikke ordre til noen; som regel er deres jobb å sørge for at møtene fungerer bra. Disse tjenestene går på omgang, og rullerer med jevne mellomrom.

Den enkelte gruppe er imidlertid ikke avskåret fra resten av AA. Akkurat slik som AA-medlemmer hjelper hverandre, hjelper gruppene hverandre. I Norge går grupper i de større byene går sammen og danner Intergrupper som samarbeider om vårt fremste formål – å nå en alkoholiker til.

Det er medlemmene og gruppene som styrer AA i Norge. På samme måte som i andre land, kan norske enkeltmedlemmer og grupper fremme sine ønsker om endringer gjennom forslag til AAs øverste organ i Norge, nemlig den årlige Servicekonferansen. Her behandles forslag og arbeidsoppgaver basert på erfaring fra mange. Det kan vedtas forslag, men ingen kan pålegge grupper eller medlemmer noe. Ved denne konferansen møtes distriktsrepresentanter fra AAs 20 distrikter i Norge. Her møter også representantene i AAs Tjenesteråd, representanter for Servicekontoret og redaktøren for Boks 205. Tjenesterådet, som er sammensatt av 6 alkoholikere (med minimum 5 års edruskap) og 3 ikke-alkoholikere, fungerer som et styre for AA i Norge. Servicekonferansen delegerer til AAs Tjenesteråd og Servicekontor å iverksette vedtak som gjøres. I Tjenesterådet er det representanter som deltar i Nordisk samarbeid og i Verdenstjenesten.

Tjenesterådet for AA i Norge er de AA-tillitsmenn som skal beskytte og holde i hevd AAs Tolv Tradisjoner. Disse tradisjonene er basert på erfaringene i fellesskapet gjennom dets første tiår og ble presentert for første gang i AA Grapevine i 1946. De ble vedtatt i sin helhet under AAs konferanse i Cleveland, Ohio i 1950.