De Tolv Begreper

1. Det endelige ansvar og den høyeste myndighet for AAs Verdenstjenester bør alltid ligge i hele vårt Felleskaps kollektive samvittighet.
2. AAs Servicekonferanse har for nesten alle praktiske formål blitt den aktive stemme og effektive samvittighet for hele vårt Felleskap når det gjelder våre verdenstjenester.
3. For å sikre en effektiv ledelse bør hver del av AA – Konferansen, Tjenestestyret og dets tjenesteforetak, personale, komiteer og ledere – gis en tradisjonell Rett til å ta avgjørelser.
4. På alle ansvarlige nivåer bør vi opprettholde en tradisjonell Rett til deltagelse som gir en stemmerepresentasjon som står i rimelig forhold til det ansvar enhver må utøve.
5. Gjennom hele vår tjenestestruktur bør det alltid være en tradisjonell Rett til å anke, slik at vi alltid sikrer oss at et mindretalls mening blir hørt og personlige klagemål blir omhyggelig vurdert.
6. Konferansen erkjenner at initiativ og aktivt ansvar i de fleste verdenstjenestesaker bør ligge hos tillitsmenn som er medlem av Konferansen når de handler som AAs Tjenestestyre.
7. Charteret og forskriftene for Tjenestestyret er legale instrumenter som gir tillitsmennene fullmakt til å forestå og lede alle anliggender i Verdenstjenesten. Konferansecharteret er ikke et juridisk dokument; det hviler på tradisjon og gruppenes villighet til å støtte Felleskapet via selvhjelpen.
8. Tillitsmennene er de viktigste planleggerne og administratorer i større saker av økonomisk og generell betydning. De har det overordnede tilsyn med de enkelte foretak som er i kontinuerlig tjeneste, og utfører dette gjennom deres mulighet til å velge ledere for disse enhetene.
9. God ledelse på alle nivåer er absolutt nødvendig for vår fremtidige funksjon og sikkerhet. Hovedledelsen for Verdenstjenesten, som engang ble utøvd av grunnleggerne, må nødvendigvis tillitsmennene påta seg.
10. Ethvert tjenesteansvar må ha en myndighet som svarer til ansvaret. Omfanget av slik myndighet må alltid defineres klart.
11. Tillitsvalgte må alltid ha effektive komiteer, avdelingsledere, overordnede ledere, personale og konsulenter. Sammensetning, kvalifikasjoner, innføring i arbeidet, rettigheter og plikter må alltid være gjenstand for seriøs oppmerksomhet.
12. Konferansen skal la seg lede av ånden i de tolv tradisjoner, være nøye med at den aldri blir sete for ødeleggende rikdom eller makt. Tilstrekkelige operative midler og en rimelig reserve skal være dens forsiktige økonomiske prinsipp. Ingen av dens medlemmer skal settes i en stilling med ukvalifisert myndighet over andre. Alle viktige avgjørelser skal tas gjennom debatt, votering, og om mulig med enstemmighet. Dens handlinger skal aldri være personlig straffende eller gi anledning til offentlig strid. Den har ingen utøvende myndighet, og den vil alltid forbli demokratisk i tanke og handling, i likhet med det Felleskap den tjener.

Legg igjen en kommentar