IK-komiteen i Tjenesterådet inviterer til webinar

Torsdag 7. mars klokken 18:00 arrangeres det webinar for ALLE  AA medlemmer,  sammen med  dem som aktivt deltar i AAs kontakttelefon; både Telefonvakter og dem som har sagt seg villige til å stå på kontaktlisten (12. trinnere). 

Lenken til møtet er:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNhZWFiNzAtYjYxOC00ZjAwLWI0OGYtNzlkNDg0YmM5MmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223aa4a235-b6e2-48d5-9195-7fcf05b459b0%22%2c%22Oid%22%3a%225a7a8ee3-c266-4d0b-8abf-160511080792%22%7d

For mer info klikker du på denne lenken: Infomøte om AA`S kontakttelefon